Gürzenich Quartett Köln

Musik hören

 1. Beethoven op. 18/5 Satz 1 1:22
 2. Beethoven op. 18/5 Satz 2 0:46
 3. Beethoven op. 18/5 Satz 3 1:02
 4. Beethoven op. 18/5 Satz 4 1:36
 1. Brahms op. 51/2 Satz 1 1:37
 2. Brahms op. 51/2 Satz 2,1 0:32
 3. Brahms op. 51/2 Satz 2,2 1:16
 4. Brahms op. 51/2 Satz 3,1 0:47
 5. Brahms op. 51/2 Satz 3,2 0:47
 6. Brahms op. 51/2 Satz 3,2 3:19
 1. Debussy Streichquartett Satz 2 0:40
 2. Debussy Streichquartett Satz 3 1:04
 3. Debussy Streichquartett Satz 4 0:52
 1. Fauré Klavierquintett Satz 1 1:26
 2. Fauré Klavierquintett Satz 2 1:09
 3. Fauré Klavierquintett Satz 3 2:16
 4. Fauré Klavierquintett Satz 4 1:27
 1. Dvorak Streichquartett As-Dur Satz 1,1 1:42
 2. Fanny Hensel Streichquartett 1:34
 3. Haydn Streichquartett op. 20,4 Scherzo 1:17
 4. Humperdinck Quartettsatz C-Dur 2:22
 1. Brandl op. 13 / III. Allegro 0:45
 2. Brandl op. 61 / I. Allegro ma non troppo 0:39
 3. Brandl op. 62 / I. Allegro ma non troppo 0:43
 4. Brandl op. 14 / I. Allegro 0:42
 5. Brandl op. 52 / 1-III. Minuetto, Un poco 0:52
 6. Brandl op. 52 / 2-I. Allegro 1:04
 1. Fagottissima terzia: Nr. 12 / Liebesleid und Liebesfreud Fritz Kreisler / Bearbeitung für Violine und 5 Fagotte 1:32
 1. Brahms Klavierquartett op.60 / 3. Satz 1:21
 2. Brahms Klavierquartett op. 25 / 3. Satz 0:51